Intelligent Modeling and Verification 2014
VOL. 2014 · NO. SI11 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Guiming Luo, Xiaoyu Song, Xiaojing Yang, Krishnaiyan Thulasiraman
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/632027 Open Access
No abstract available
Zhiping Shi, Zhenke Liu, Yong Guan, Shiwei Ye, Jie Zhang, Hongxing Wei
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/201214 Open Access
Bing Qiu, Jie Li
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/123983 Open Access
Savas Konur
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/814159 Open Access
Minlun Yan
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/857186 Open Access
Bo Li, Yibin Liao, Zheng Qin
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/742341 Open Access
Haoxiang He, Enzhen Han, Maolin Cong
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/624863 Open Access
Xiaoru Li, Xiaohong Li, Guangquan Xu, Jing Hu, Zhiyong Feng
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/983204 Open Access
Xinyan Gao, Yingcai Ding, Wenbo Liu, Kaidi Zheng, Siyu Huang, Ning Zhou, Dakui Li
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-20, (2014) DOI: 10.1155/2014/352152 Open Access
Lianyi Zhang, Qingdi Meng, Kueiming Lo
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/703098 Open Access
Ning Zhou, Xinyan Gao, Jinzhao Wu, Jianchao Wei, Dakui Li
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/194574 Open Access
Jianli Li, Wenjian Wang, Feng Jiao, Jiancheng Fang, Tao Yu
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/901539 Open Access
Huan Li, Xiao Yang, Wenhong Wei
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/640406 Open Access
Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jing Hu, Zhiyong Feng, Jiaojiao Song
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/138370 Open Access
Jian Luo, Kueiming Lo, Haoran Qu
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/932397 Open Access
Young-Seok Choi
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/704231 Open Access
Liqian Chen, Jiahong Jiang, Banghu Yin, Wei Dong, Ji Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/789213 Open Access
Yongsheng Xu, Guowu Yang, Zhengwei Chang, Desheng Zheng, Wensheng Guo
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/725275 Open Access
Wanwei Liu, Rui Wang, Xianjin Fu, Ji Wang, Wei Dong, Xiaoguang Mao
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/702165 Open Access
Anping He, Jinzhao Wu, Shihan Yang, Hongyan Tan
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/850789 Open Access
Zhen Cheng, Dechen Zhan, Xibin Zhao, Hai Wan
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/369350 Open Access
Jie Zhang, Yuntao Peng, William N. N. Hung, Xiaojuan Li, Jindong Tan, Zhiping Shi
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/327465 Open Access
Jiantao Zhou, Chaoxin Sun, Weina Fu, Jing Liu, Lei Jia, Hongyan Tan
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/512476 Open Access
Haiyong Zhang, Dong Han, Kai Ji, Zhong Ren, Chi Xu, Lijuan Zhu, Hongyan Tan
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/564976 Open Access
Shihan Yang, Hongyan Tan, Jinzhao Wu
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/181938 Open Access
Jing Liu, Xinming Ye, Jiantao Zhou
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/645235 Open Access
Daxin Tian, Jianshan Zhou, Honggang Qi, Yingrong Lu, Yunpeng Wang, Jian Wang, Anping He
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/920123 Open Access
Qian Wang, Xiaoyu Song, Ming Gu, Jiaguang Sun
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/197252 Open Access
Yi Yang, Meirun Chen, Hao Li, Lian Li
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/592638 Open Access
Yadong Wu, Hongying Zhang, Ran Duan
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/294870 Open Access
Huafeng Zhang, Hehua Zhang, Ming Gu, Jiaguang Sun
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/943094 Open Access
Hongsheng Yin, Honggang Qi, Jingwen Xu, Xin Huang, Anping He
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/969523 Open Access
Hai Wan, Anping He, Zhiyang You, Xibin Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/892832 Open Access
Back to Top