Advanced Stochastic Control Systems with Engineering Applications
VOL. 2014 · NO. SI02 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Ming Liu, Peng Shi, Hamid Reza Karimi, Shen Yin, Xiaojie Su
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/320412 Open Access
No abstract available
Ling Guo, Yue Sun, Ling Liu, Zhixi Shen, Ruizhen Gao, Kai Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/528602 Open Access
Huabin Wen, Yu Zeng, Lei Wang, Feng Yang, Y. D. Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/369349 Open Access
Yan Wang, Aimin Song, Enmin Feng
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/452124 Open Access
Zheping Yan, Di Wu, Wei Zhang, Yibo Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/159609 Open Access
Xiaosuo Luo, Yongduan Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/869879 Open Access
Dangui Yan, Chengchang Zhang, Honghua Liao, Lisheng Yang, Ping Li, Guogang Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/941547 Open Access
Heli Hu, Dan Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/989703 Open Access
Yanbo Li, Yonggui Kao, Jing Xie
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/832891 Open Access
Xiande Wu, Fengzhi Guo, Wenbo Yang, Jiangtao Xu, Ting Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/789583 Open Access
Yan Zhao, Tieyan Zhang, Dan Zhao, Fucai You, Miao Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/159745 Open Access
Maoning Tang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/361259 Open Access
Wenchuan Cai, Lingling Fan, Yongduan Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/450521 Open Access
Zhixi Shen, Kai Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/316206 Open Access
Lili Zhang, Shuai Sui, Shaocheng Tong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/836378 Open Access
Jin Li, Liu Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/760937 Open Access
R. Ezzati, M. Khodabin, Z. Sadati
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/523163 Open Access
Lei Wang, Shan Zuo, Y. D. Song, Zheng Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/903493 Open Access
Yanhui Li, Xiujie Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/937495 Open Access
Jianfang Jiao, Mingyu Fu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/807102 Open Access
Yantao Wang, Xingming Zhou, Xian Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/257971 Open Access
Duo Meng
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/863902 Open Access
Weili Xiong, Wei Zhang, Dengfeng Liu, Baoguo Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/794368 Open Access
Wei Wang, Hang Wang, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/764105 Open Access
Jinliang Liu, Shumin Fei, Engang Tian
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/512037 Open Access
Hua-Ming Qian, Wei Huang, Biao Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/494060 Open Access
Liang Zhang, Xiaoheng Chang, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI02), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/936868 Open Access
Back to Top