Dynamics, Control, and Optimization with Applications
VOL. 2013 · NO. SI23 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Guanglu Zhou, Qun Lin, Ryan Loxton, Sheng-Jie Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1, (2013) DOI: 10.1155/2013/352512 Open Access
No abstract available
Feng-Hsiag Hsiao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-19, (2013) DOI: 10.1155/2013/742821 Open Access
Shuangyun Xing, Qingling Zhang, Yi Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/946491 Open Access
James J. Kung
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/635746 Open Access
Yi Zhang, Yile Zhang, Jinghao Li, Baoyan Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/324741 Open Access
Hao Chang, Xi-min Rong
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/219397 Open Access
John Gregory, Alberto Olivares, Ernesto Staffetti
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-16, (2013) DOI: 10.1155/2013/476094 Open Access
Liming Yao, Jiuping Xu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/312527 Open Access
J. Taboada, Á. Saavedra, C. Iglesias, E. Giráldez
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/716593 Open Access
Yan Wang, Aimin Song, Cheng-De Zheng, Enmin Feng
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/761306 Open Access
Xiaohong Hu, Zhimiao Fang, Yunxuan Xiong
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/570918 Open Access
Anzhou Cao, Haibo Chen, Jicai Zhang, Xianqing Lv
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/950926 Open Access
Dan Liu, Lei Liu, Ying Yang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/528695 Open Access
Tao Dong, Xiaofeng Liao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/590894 Open Access
Mahboubeh Farid, Wah June Leong, Najmeh Malekmohammadi, Mustafa Mamat
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/532041 Open Access
Si-Huan Li, Qiang Wang, Shu Xu, Jun-Xiang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/128178 Open Access
Fakhreddin Abedi, Wah June Leong
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/695816 Open Access
Xueyong Wang, Shengjie Li, Xipeng Kou
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/531912 Open Access
Eun-Young Ju, Jin-Mun Jeong
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI23), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/724190 Open Access
Back to Top