VOL. 42 · NO. 1 | June 2019
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yukio MATSUMOTO
Tokyo J. Math. 42 (1), 1-34, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179302
KEYWORDS: 30F60, 20H15
Wataru KAI
Tokyo J. Math. 42 (1), 35-49, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179262
KEYWORDS: 14C22
Takuhiro TAKAHASHI
Tokyo J. Math. 42 (1), 51-61, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179251
KEYWORDS: 14T05, 52B20, 14B05
Yusuke IIJIMA, Tomo MURAO
Tokyo J. Math. 42 (1), 63-82, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179252
KEYWORDS: 57M25, 57M27
Yoshifumi MATSUDA, Shin-ichi OGUNI, Saeko YAMAGATA
Tokyo J. Math. 42 (1), 83-112, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179263
KEYWORDS: 20F67, 20F65
Nobuo IIYORI, Masato SAWABE
Tokyo J. Math. 42 (1), 113-120, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179264
KEYWORDS: 20E15, 20D15
Shunsuke KOBAYASHI, Takashi Okuda SAKAMOTO
Tokyo J. Math. 42 (1), 121-183, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179295
KEYWORDS: 37G15, 37D45, 35B10, 35B32, 37G05
Jerome William HOFFMAN, Dun LIANG, Zhibin LIANG, Ryotaro OKAZAKI, Yukiko SAKAI, Haohao WANG
Tokyo J. Math. 42 (1), 185-218, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179286
KEYWORDS: 14H10, 14H40, 11G15, 14H45, 14Q05
Takayuki MORIFUJI
Tokyo J. Math. 42 (1), 219-224, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179265
KEYWORDS: 57M27, 57M05, 57M25
Mehmet Akif AKYOL, Bayram ŞAHIN
Tokyo J. Math. 42 (1), 225-237, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179277
KEYWORDS: 53C15
Michihiro HIRAYAMA
Tokyo J. Math. 42 (1), 239-253, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179281
KEYWORDS: 11B25, 28A78, 37A15, 37A45
Masato ARAI, Kurando BABA
Tokyo J. Math. 42 (1), 255-284, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179289
KEYWORDS: 53C38
Kazutoshi KARIYAMA
Tokyo J. Math. 42 (1), 285-327, (June 2019) DOI: 10.3836/tjm/1502179296
KEYWORDS: 22E50
Back to Top