Recent Advances on Mathematical Modeling and Control Methods for Complex Vehicle Systems
VOL. 2014 · NO. SI23 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hamid Reza Karimi, Zheping Yan, Yuxin Zhao, Weichao Sun, Mohammed Chadli
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/872860 Open Access
No abstract available
Liuli Ou, Lei Liu, Shuai Dong, Yongji Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/153602 Open Access
Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/934250 Open Access
Fu Yue-wen, Li Meng, Liang Jia-hong, Hu Xiao-qian
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/501689 Open Access
Ruijun Liu, Dapai Shi, Chao Ma
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/596326 Open Access
Lei Yu, Bingchang Zhou
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/539459 Open Access
Yuezhou Wu, Changjiang Liu, Shiyong Lan, Menglong Yang
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/403126 Open Access
Yao Zhang, Yu-Xin Zhao, Shuai Chang
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/405671 Open Access
Jianhua Cheng, Daidai Chen, Rene Landry Jr., Lin Zhao, Dongxue Guan
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/825726 Open Access
Jianxue Wang, Yanlin Cui, Minghui Zhu
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/167565 Open Access
Wenhui Li, Peixun Liu, Ying Wang, Hongyin Ni
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/701058 Open Access
Jialiang Wang, Hai Zhao, Yuanguo Bi, Xingchi Chen, Ruofan Zeng, Shiliang Shao
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/567057 Open Access
Xiaowei Wang, Xiangxiang Wei, Jie Gao, Yaxiao Hou, Yanfang Wei
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-18, (2014) DOI: 10.1155/2014/726205 Open Access
Hou Chengyu, Wang Yuxin, Chen Jiawei
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/424191 Open Access
Yandong Han, Lei He, Xiang Wang, Changfu Zong
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/929164 Open Access
Hou Chengyu, Ke Guo, Shi Tiange, Wang Yuxin
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/602075 Open Access
Jicheng Ding, Guoli Zhang, Lin Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/107156 Open Access
Jianhua Cheng, Rene Landry, Daidai Chen, Dongxue Guan
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/918423 Open Access
Mehdi Mrad, Olfa Chebbi, Mohamed Labidi, Mohamed Ali Louly
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/623849 Open Access
Junyi Li, Qijuan Chen
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/412578 Open Access
Kaijiang Yu, Junqi Yang
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/879232 Open Access
Qingyun Yang, Mou Chen
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/803842 Open Access
Hongjian Wang, Jinlong Xu, Aihua Zhang, Cun Li, Hongfei Yao
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/139503 Open Access
Mohammad Shazri Shahrir, N. Kumaresan, Kuru Ratnavelu, M. Z. M. Kamali
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/605625 Open Access
Qing Wang, Tong Wang, Yanze Hou, Chaoyang Dong
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/391617 Open Access
Bing Wang, Guangdong Tian, Yanping Liang, Tiangang Qiang
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/638013 Open Access
Jie Meng, Qingzhang Chen, Ren He
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/420719 Open Access
Jianhua Cheng, Jing Wang, Lin Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/548083 Open Access
Jianhua Cheng, Daidai Chen, Rene Jr. Landry, Lin Zhao, Dongxue Guan
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/451939 Open Access
Juan Li, Haitao Gao, Jiajia Zhou, Zheping Yan
J. Appl. Math. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/714079 Open Access
Back to Top