Modeling and Control of Complex Dynamic Systems 2014
VOL. 2014 · NO. SI17 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Jingwei Zhu, Michael Z. Q. Chen, Baozhu Du
J. Appl. Math. 2014 (SI17), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/340842 Open Access
Haibo Yan, Ls Yong, Yu Yang, Yang Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI17), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/264162 Open Access
Chao Shi, Yuanshi Zheng, Hongbing Qiu, Junyi Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI17), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/170748 Open Access
Dongying Han, Peiming Shi, Kewei Xia
J. Appl. Math. 2014 (SI17), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/202686 Open Access
Caiwang Sheng, Xiaoqing Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI17), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/484189 Open Access
Back to Top