Computational Science in Smart Grids and Energy Systems
VOL. 2014 · NO. SI07 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hongwei Ren, Congying Han, Tiande Guo, Wei Pei
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/939482 Open Access
Qing He, Xi-feng Lv, Xiao-tong Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/872198 Open Access
Dong-Hui Li, Yi-Lin Wang, Da-jun Zhou
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/512058 Open Access
Cao Taiqiang, Chen Zhangyong, Wang Jun, Sun Zhang, Luo Qian, Zhang Fei
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/514281 Open Access
Weiya Zhang, Yongli Li, Xiaoyong Chang, Nan Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-17, (2014) DOI: 10.1155/2014/487596 Open Access
Jun Xiao, Guo-qiang Zu, Xiao-xu Gong, Cheng-shan Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/327078 Open Access
Xiaodong Zhang, Yi Sun, Jia Song, Aijun Wu, Xiaoyan Cui
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/726108 Open Access
Qingshan Xu, Yujun Liu, Maosheng Ding, Pingliang Zeng, Wei Pan
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/957872 Open Access
Zhou Cheng, Chen XiYang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/845807 Open Access
Xiaolong Chen, Yongli Li
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/132348 Open Access
Huilan Jiang, Bingqi Liu, Yawei Wang, Shuangqi Zheng
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/104518 Open Access
Ze Cheng, Yucui Wang, Silu Cheng
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/969361 Open Access
Yu Xiaodan, Jia Hongjie, Wang Chengshan, Jiang Yilang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/823937 Open Access
Yuan Hu, Zhaohong Bie, Yanling Lin, Guangtao Ning, Mingfan Chen, Yujie Gao
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/207428 Open Access
David P. Chassin, Jason C. Fuller, Ned Djilali
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/492320 Open Access
Hong Zhang, Lixing Chen, Yong Qu, Guo Zhao, Zhenwei Guo
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/835791 Open Access
Shimin Xue, Chaochao Chen, Yi Jin, Yongli Li, Botong Li, Ying Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/241070 Open Access
Qingfeng Tang, Nian Liu, Jianhua Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/857541 Open Access
Guoqiang Sun, Yue Chen, Zhinong Wei, Xiaolu Li, Kwok W. Cheung
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/437592 Open Access
Maurizio Delfanti, Davide Falabretti, Marco Merlo, Gabriele Monfredini
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/198427 Open Access
Wenchao Fan, Zaijun Wu, Xiaobo Dou, Minqiang Hu, Jieru Wei, Zhenyu Lv
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/324527 Open Access
Feifei Dong, Zhenshan Zhu, Dichen Liu, Jun Wu, Fei Tang, Chunli Song, Haolei Wang, Lina Ke, Bingcheng Cen, Wentao Sun
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/752537 Open Access
Hong Liu, Yinchang Guo, Shaoyun Ge, Mingxin Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/136726 Open Access
Changchun Cai, Ping Ju, Yuqing Jin
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/701964 Open Access
Shaoyun Ge, Li Xu, Hong Liu, Mingxin Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/421347 Open Access
Wang Zengping, Yao Yuhai, Yu Junya, Yun Chentai
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/790736 Open Access
Jianxue Wang, Jianming Lu, Zhaohong Bie, Shutang You, Xiaoyu Cao
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/694086 Open Access
Taizhou Bei, Ping Wang, Liu Yang, Zhe Zhou
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/658674 Open Access
Bin Li, Jingpeng Wang, Hailong Bao, Huiying Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/186360 Open Access
Wenxia Liu, Yuying Zhang, Bo Zeng, Shuya Niu, Jianhua Zhang, Yong Xiao
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/623216 Open Access
Feifei Dong, Dichen Liu, Jun Wu, Bingcheng Cen, Haolei Wang, Chunli Song, Lina Ke
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/939326 Open Access
Ju Liu, Wei Yao, Jinyu Wen, Haibo He, Xueyang Zheng
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/218647 Open Access
Shiju Wang, Zhiying Lu, Shaoyun Ge, Chengshan Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/810607 Open Access
Wei Li, Han Xie
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/131432 Open Access
Lili Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/247836 Open Access
Jinli Zhao, Hongshan Zhou, Bo Chen, Peng Li
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/261798 Open Access
Yanbo Che, Wen Zhang, Leijiao Ge, Jijie Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/816564 Open Access
Ze Cheng, Jikao Lv, Yanli Liu, Zhihao Yan
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/348537 Open Access
Jie Yang, Guoshan Zhang, Kai Ma
J. Appl. Math. 2014 (SI07), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/329656 Open Access
Back to Top