Robust Control, Optimization, and Applications to Markovian Jumping Systems
VOL. 2014 · NO. SI63 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Shuping He, Zhengguang Wu, Hao Shen, Yanyan Yin, Quanxin Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-3, (2014) DOI: 10.1155/2014/582549 Open Access
No abstract available
De Gu, Jishuai Wang, Ji Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/236279 Open Access
Tak Kuen Siu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/438258 Open Access
Yang Yu, Zengqiang Mi, Yikun Xu, Tong Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/410282 Open Access
Fenggang Wang, Xianzhang Ling, Xun Xu, Feng Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/103102 Open Access
Zhongyi Tang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/314812 Open Access
Xia Chen, Shuping He
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/304824 Open Access
Yuanyuan Wu, Zicheng Wang, Yuqiang Wu, Qingbo Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-17, (2014) DOI: 10.1155/2014/650835 Open Access
Yanwei Tian, Baofeng Chen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/391461 Open Access
Pengfei Guo, Jie Zhang, Hamid Reza Karimi, Yurong Liu, Ming Lyu, Yuming Bo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/303840 Open Access
Lina Rong, Chengda Yu, Pengfei Guo, Hui Gao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/605214 Open Access
Jianwei Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/542307 Open Access
Junhao Hu, Yunjian Peng, Yan Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/842976 Open Access
Jun Chen, Haiqiao Sun
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/613026 Open Access
Huanyu Zhao, Hongbiao Zhou, Zhongyi Tang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/239872 Open Access
Zhiguo Wang, Jun Chen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/597805 Open Access
Xugang Feng, Jiayan Zhang, Jing Wang, Shaokang Xiong, Qiling Wu, Yetai Fei
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/750851 Open Access
Ze Li, Xinhao Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/673956 Open Access
Li Qiu, Chengxiang Liu, Fengqi Yao, Gang Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/486978 Open Access
Bo Li, Junjie Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/182613 Open Access
Guoliang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/985356 Open Access
Qing Sun, Shunyi Zhao, Yanyan Yin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/568252 Open Access
Yushun Tan, Qiong Qi, Jinliang Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/379565 Open Access
Fengqi Yao, Pei Cheng, Hao Shen, Li Qiu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/589562 Open Access
Hong-Bing Zeng, Gang Chen, Shen-Ping Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/927024 Open Access
Deming Yuan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/618641 Open Access
Junyi Zhou, Shaohui Ma, Jianzhen Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/679037 Open Access
Yanyan Yin, Yanqing Liu, Hamid R. Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/475808 Open Access
Liuwei Zhou, Zhijie Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/538041 Open Access
Junjie Zhao, Jing Wang, Bo Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/906902 Open Access
Jianwei Xia
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/738318 Open Access
Quan Xu, Shengxian Zhuang, Dan Hu, Yingfeng Zeng, Jian Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/453149 Open Access
Bing Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/198616 Open Access
Dong Yang, Guangdeng Zong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-16, (2014) DOI: 10.1155/2014/938781 Open Access
Jing Wang, Ke Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/934134 Open Access
Li Liang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI63), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/597298 Open Access
Back to Top