Nonlinear Analysis of Dynamical Complex Networks 2014
VOL. 2014 · NO. SI42 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zidong Wang, Bo Shen, Hongli Dong, Jun Hu, Xiao He, Derui Ding
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-4, (2014) DOI: 10.1155/2014/976231 Open Access
No abstract available
Xiaoyu Jiang, Kicheon Hong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/840435 Open Access
Cheng-Hsiung Yang, Cheng-Lin Wu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-17, (2014) DOI: 10.1155/2014/213694 Open Access
Yuanchang Zhong, Xu Huang, Pu Meng, Fachuan Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/731368 Open Access
Si-hua Chen, Wei He
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/543734 Open Access
Lei Zou, Zidong Wang, Hongli Dong, Yurong Liu, Huijun Gao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/261738 Open Access
Pengfei Guo, Jie Zhang, Hamid Reza Karimi, Yurong Liu, Yunji Wang, Yuming Bo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/879085 Open Access
Shaohua Luo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/609340 Open Access
Zhaolin Jiang, Jinjiang Yao, Fuliang Lu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/483021 Open Access
Chao Zhang, Qiang Guo, Jing Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/938612 Open Access
Xiaohui Xu, Xiaofeng Yin, Jiye Zhang, Peng Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/471481 Open Access
Derui Ding, Zidong Wang, Hongli Dong, Yurong Liu, Bashir Ahmad
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/461261 Open Access
Xiao-Li Li, Chao Jia, De-xin Liu, Da-wei Ding
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/267609 Open Access
Neng Wan, Ming Liu, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/710850 Open Access
Songlin Hu, Dong Yue, Min Shi, Xiangpeng Xie
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/860438 Open Access
Chunfang Miao, Yunquan Ke
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-19, (2014) DOI: 10.1155/2014/857341 Open Access
Song Zheng
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/581971 Open Access
Wei Shao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/649350 Open Access
Wei Qian, Lei Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/407269 Open Access
Li-xin Yang, Wan-sheng He, Fan-di Zhang, Jin-ping Jia
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/314742 Open Access
Huilin Huang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/402821 Open Access
Yonggui Kao, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/597502 Open Access
Yujuan Wang, Yongduan Song, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-16, (2014) DOI: 10.1155/2014/348695 Open Access
Shaban Aly, Ali Al-Qahtani, Houari B. Khenous, Gamal M. Mahmoud
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/932327 Open Access
Xiaofeng Chen, Qiankun Song, Xiaohui Liu, Zhenjiang Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/263847 Open Access
Jianbao Zhang, Zhongjun Ma, Jinde Cao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/149453 Open Access
Jiayin Li, Huisheng Shu, Xiu Kan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/513496 Open Access
Yiheng Wei, Hamid Reza Karimi, Jinwen Pan, Qing Gao, Yong Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI42), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/874943 Open Access
Back to Top