Artificial Intelligence and Data Mining: Algorithms and Applications
VOL. 2013 · NO. SI14 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Jianhong (Cecilia) Xia, Fuding Xie, Yong Zhang, Craig Caulfield
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-2, (2013) DOI: 10.1155/2013/524720 Open Access
No abstract available
Zunyi Tang, Shuxue Ding, Zhenni Li, Linlin Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/259863 Open Access
Ruirui Zhang, Tao Li, Xin Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/268639 Open Access
Tienfuan Kerh, Yutang Lin, Rob Saunders
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/242941 Open Access
Caihong Li, Yali Yuan, Lulu Song, Yunjian Tan, Guochen Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/923036 Open Access
Yi Yang, Jie Wu, Yanhua Chen, Caihong Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/208964 Open Access
Lina Ke, Huicheng Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/652083 Open Access
Jingpei Dan, Weiren Shi, Fangyan Dong, Kaoru Hirota
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/603629 Open Access
Yan Sun, Shuxue Ding
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/589386 Open Access
Quanming Wang, Peiying Li, Qinbang Sun
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/631717 Open Access
Yang Yang, Ming Li, Fuzhong Nian, Huiya Zhao, Yongfeng He
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/323072 Open Access
Jun Yang, Fanqiang Kong, Jianchao Xi, Quansheng Ge, Xueming Li, Peng Xie
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/151520 Open Access
Jun Yang, Peng Xie, Jianchao Xi, Quansheng Ge, Xueming Li, Fanqiang Kong
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/975359 Open Access
Jun Liu, Xi Yang, Hao Long Liu, Zhi Qiao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/508315 Open Access
Zhi Qiao, Xi Yang, Jun Liu, Xinliang Xu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/207987 Open Access
Kaizhi Yu, Hong Zou, Daimin Shi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/951312 Open Access
Min Ji, Fuding Xie, Yu Ping
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/183410 Open Access
Yong Zhang, Dapeng Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/196256 Open Access
Yun Zhang, Xueming Li, Jianli Zhang, Derui Song
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/693194 Open Access
Wei Deng, Yihui Luan
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/926519 Open Access
Li Shu-rong, Ge Yu-lei
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI14), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/528678 Open Access
Back to Top